Arbeta med samtalsterapi?

Samtalsterapi är ett samlingsnamn för många olika typer av terapi, som alla har det gemensamt att de använder samtalet för att ge råd eller behandla psykiska problem av olika slag. Ibland används samtalsterapi självständigt, ibland tillsammans med andra behandlingar.

Eftersom ett samtal kan se ut på så många olika sätt gäller detta även samtalsterapi. Det innebär också att det finns många typer av samtalsterapi. En form av samtalsterapi är psykoterapi, som utövas av psykoterapeuter. Dessa är utbildade och legitimerade, vilket innebär att de har ett yrkesansvar och det finns garantier för patientsäkerheten. Psykoterapi står under Socialstyrelsens kontroll, eftersom det är denna myndighet som utfärdar yrkeslegitimationerna, och också har befogenhet att dra tillbaka dem.

Alla som har med samtalsterapi att göra, både terapeut och patient/klient, måste ha ett stort tålamod eftersom behandlingen ofta tar tid. Ibland kan det rent av ta lång tid att över huvud taget komma fram till vad problemet egentligen är, kanske vet man bara att det finns ett problem.

Ett aktivt yrkePatient i samtalsterapi

Man skulle kunna tro att samtalsterapi bara handlar om att lyssna, men det är en nidbild. Terapeuten har en mycket aktiv roll, och ska fungera som bollplank, mental tränare, coach, stöd med mera. Terapeuten måste i sin verktygslåda ha flera olika verktyg för att kunna hjälpa de individer som kommer till sessionen med sina psykiska problem. För att varje patient ska få den hjälp hen behöver är det viktigt att terapeuten gör en individuell behandlingsplan för varje patient, baserat på dennas förutsättningar och problem.

Samtalsterapeut är ett yrke där man känner att man gör stor skillnad för de människor som man möte, och att man verkligen gör nytta. Jobbet är dock långt ifrån en dans på rosor. Att möte människor som har allvarliga psykiska problem, eller som befinner sig i svåra situationer, är påfrestande. Belöningen när man framgångsrikt har behandlat en patient uppväger dock detta för de allra flesta.